Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

CE-Markering

Algemeen | Persoonlijke beschermkleding

Richtlijn 89/686/EG: Evaluatieprocedure naleving

Deze richtlijn defi nieert de criteria voor de toepassing van het CE-logo op Persoonlijke BeschermingsMiddelen (P.B.M).
Deze richtlijn is van toepassing op P.B.M.’s voor professioneel gebruik en voor gebruik in andere activiteiten.
Hierin wordt verwezen naar de geharmoniseerde Europese normen (EN) om het bewijs van naleving van deze basisvereisten te
vergemakkelijken. Van zodra een fabrikant stelt dat de uitrusting beschermende eigenschappen heeft, spreekt men van
Persoonlijke BeschermingsMiddelen (P.B.M.). Het CE-logo is verplicht voor alle P.B.M.’s die op de Europese markt worden gebracht.
Voor de nalevingsevaluatie worden de P.B.M.’s opgesplitst in 3 verschillende categorieën op basis van het risico waartegen bescherming wordt geboden.
Elke categorie heeft een andere certifi catieprocedure.

Categorie 1: P.B.M. van “eenvoudig ontwerp”

Deze P.B.M.’s beschermen de gebruiker tegen kleine risico’s gedefi nieerd onder Art. 8.3 in een gelimiteerde lijst.
Een typisch voorbeeld is regenkleding. De fabrikant verklaart de conformiteit aan de hand van een Europese
conformiteitsverklaring, zonder de P.B.M. door een gecertificeerde instelling te moeten laten controleren.
Deze zogenaamde «auto-certificering» ontslaat de fabrikant niet van de verplichting een technisch
dossier aan te leggen dat de conformiteit aantoont van de P.B.M.

Categorie 2: ‘Noch eenvoudig, noch complex ontwerp’

P.B.M.’s die niet in de lijst onder Art. 8.3 en Art.8.4 (a) van de richtlijn opgenomen zijn. Deze categorie
omvat alle P.B.M.’s die niet expliciet onder categorie 1 of 3 vermeld staan. Typische voorbeelden van
P.B.M.’s categorie 2 zijn: signalisatiekleding, diepvrieskleding, ... Deze P.B.M.’s worden aan
een EC-typekeuringsonderzoek onderworpen dat door een ona ankelijk gecertifi ceerde instelling
uitgevoerd wordt. De fabrikant moet de EC conformiteitsverklaring aanleveren.

Categorie 3: P.B.M.’s van zogenaamd ‘complex ontwerp’

Deze P.B.M.’s – gedefinieerd onder Art. 8.4 (a) van de richtlijn – beschermen tegen
levensgevaarlijke risico’s en risico’s die ernstige en ongeneesbare verwondingen teweegbrengen.
Typische voorbeelden zijn brandweerkleding en beschermkleding tegen chemicaliën.
Deze P.B.M.’s worden onderworpen aan een EC type keuringsonderzoek dat door een onafhankelijk
gecertificeerde instelling uitgevoerd wordt en aan één van de twee Quality Assurance Procedures
kwaliteitsbewakingsprocedures, zoals omschreven in Art. 11 A en 11 B van de richtlijn.
De fabrikant moet de EC-conformiteitsverklaring aanleveren.